Contact Us

  • General information:

      Tel:0851—83617687

      E-mail: kxt-info@gog.cn

      Address:Guiyang Confucius Academy, Dongjia Yan, Huaxi District, Guiyang, Guizhou, China 550025.