General information:

Source:Confucius Academy Reporter:

  Tel:0851—83617687

  E-mail: kxt-info@gog.cn

  Address:Guiyang Confucius Academy, Dongjia Yan, Huaxi District, Guiyang, Guizhou, China 550025.